برای این موضوع تبلیغات سنگینی هم در رسانه ها و شبكه های ضد انقلاب صورت گرفت تا با جمع كردن مردم برای نشان دادن جنبش سبز مانوری داده شود اما شنیده های موثق حاكی است علی رغم تبلیغات صورت گرفته كمتر از70  نفر در این مانور قدرت كه بیانگر مرگ جنبش فتنه در لندن بود شركت كردند. حامیان موسوی و جنبش فتنه در كنار سكوهای تماشاگران پلاكاردهایی درباره حمایت از میرحسین و محكومان حوادث بعد از انتخابات نصب كرده بودند.

بازیكنان دو تیم كه با استادیوم پر از خالی از تماشاگران روبه رو شده بودند با بی میلی و بدون انگیزه به بازی پرداختند و سردمداران راه اندازی این بازی شكست خورده زودتر از بازیكنان و اندك تماشاچیان محل مسابقه را ترك كردند.